Dog Town Cup
JDDN Series

Point Ranking 2006

Place Team QC+Cup kC l DT Cup GrandTotal
Player Canine Major Local Local Major
1 1 Konishi Toa 60 5 20 200 285
2 2 Hirai Bee 200 200
3 3 Okuyama Pepp 40 30 120 190
4 4 Hirai Barnee 120 120
5 5 Shibo Run 10 100 110
6 6 Ishigaki Rudo 100 100
7 7 Matsuura Pam 6 5 80 91
8 8 Tsuburaya Mocha 80 80
9 9 Takehara Rick 10 60 70
10 10 Okuyama Momo 30 20 8 58
11 11 Kazme Lito 10 15 30 55
12 12 Kirisawa Buddy 20 30 1 51
13 13 Takaiwa Hiraly 4 40 44
14 14 tuburaya Mono 20 20
15 15 Ishikawa Abby 15 2 17
16 15 Abe Aria 15 1.5 16.5
17 17 Wada Ciel 1.5 15 16.5
18 18 Okuraida Cloud 10 10
19 19 Shimizu Y. Hanzo 8 1.5 9.5
20 19 Tokiyasu Marble 6 6
21 19 Takehara Acca 1 4 1 6
22 22 Kimura S. Natsu 1.5 3 1.5 6
23 22 Katori Tussie 1.5 0.5 3 5
24 24 Yoshioka K. Hayate 1 1 2 1 5
25 24 Takehara Jet 4 4
26 24 Wada Pure 3 1 4
27 27 Nomura Zeno 4 4
28 28 Shimizu C. Marine 2 1.5 3.5
29 28 Matsushita Kounosuke 3 3
30 28 Nakayama Jessica 1.5 0.5 1 3
31 28 Tachibana Chiffon 2 1 3
32 32 Yoshioka M. Lissa 1 0.5 0.5 1 3
33 32 Okada Y. Tink 1 0.5 1 2.5
34 32 Kimura Y. Natsu 1 0.5 1 2.5
35 32 Yaguchi Mau 1 0.5 1 2.5
36 32 Hashimoto H. Rena 1 0.5 1 2.5
37 32 Hashimoto C. Jack 1 0.5 1 2.5
38 38 Canaya Yuta 1 1 2
39 38 Toide Y. Vicky 1 1 2
40 38 Harasawa Vicke 1 1 2
41 38 Sakai Adel 1 1 2
42 38 Morishita Hana 1 1 2
43 38 Miyadai J.J. 1 1 2
44 44 Kandachi Kelly Tailor 1.5 1.5
45 44 Okada H. Wendy 1 0.5 1.5
46 44 Kasahara Ariel 0.5 1 1.5
47 44 Yoshida Rafe 0.5 1 1.5
48 44 Yaguchi J. Ricky 0.5 1 1.5
49 44 Kurebayashi K. Ami 1.5 1.5
50 50 Futami Sasuke 1 1
51 50 Toide H. Laura 1 1
52 50 Saito N. Sakura 1 1
53 50 Shoda Ahma 1 1
54 50 Shoda Daichi 1 1
55 50 Kosuge Andy 1 1
56 50 Kuroda Xiaolong 1 1
57 50 Kurebayashi A.Eva 1 1
58 50 Ishida Claris 1 1
59 50 Usami Barnee 1 1
60 50 Tsujiyama Non 1 1
61 61 Kakino Forte 0.5 0.5
62 61 Kudo Tom 0.5 0.5
63 61 Kawai Kiki 0.5 0.5
64 61 Miyawaki Lip 0.5 0.5
65 61 Katori Rena 0.5 0.5
66 61 Yube Mori 0.5 0.5
67 61 Saito K. Winny 0.5 0.5
68 61 Yahagihara Seira 0.5 0.5
69 61 Yamazaki Lagger 0.5 0.5
70 61 Shiraishi M. Show 0.5 0.5
71 61 Yamazaki H. Sun 0.5 0.5
72 61 Morita Neo 0.5 0.5
73 61 Shiraishi E.. Show 0.5 0.5
74 61 Inoue Tajio 0.5 0.5
75 61 Yanata Jojo 0.5 0.5  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.