Dog Town Cup
JDDN Series

QOOW@P@Japan Open Tournament (JOTT)

DIVISION 1
Team Pq Pq|Cg Qq|Cg Rq Rq|Cg Total
1 Hirai & Shack 37.16 55.74 22.50 37.70 56.55 134.79
2 Matsuura & Pam 34.82 52.23 19.50 38.45 57.67 129.40
3 Usami & Conis 35.32 52.98 16.50 36.46 54.69 124.17
4 Kirisawa & Jet 33.64 50.46 22.00 34.46 51.69 124.15
5 Wada & Ciel 33.19 49.78 22.00 34.36 51.54 123.32
6 l.Y. & ii 33.64 50.46 18.00 34.30 51.45 119.91
7 Ogawa & J 34.08 51.12 15.50 34.63 51.95 118.57
8 Shimizu.Y. & Hanzo 33.55 50.33 16.50 33.46 50.18 117.01
9 Kurebayashi.I. & Ami 35.06 52.59 10.50 34.73 52.10 115.19
10 Takehara & Acca 32.64 48.96 13.00 35.07 52.60 114.56
11 Yoshioka.M. & Lissa 33.75 50.63 15.00 31.49 47.24 112.86
12 Yoshioka.K. & Hayate 34.05 51.08 13.00 31.93 47.90 111.98
13 Yaguchi & Mau 36.81 55.22 2.50 34.78 52.17 109.89
14 Tsuburaya & Mono 33.27 49.90 8.50 33.11 49.67 108.07
15 Yoshioka.K. & Joee 26.48 39.72 21.50 30.84 46.26 107.47
16 l.C. & Sophie 31.97 47.95 10.50 32.63 48.94 107.39
17 Matsuura & Pingoo 34.09 51.13 7.00 32.83 49.25 107.38
18 Takehara & Turbo 32.60 48.89 7.00 33.58 50.37 106.26
19 Harasawa & Vicke 30.90 46.34 10.00 33.15 49.73 106.07
20 Usami & Cocoa 31.10 46.66 10.50 30.52 45.77 102.93
21 Abe & Atom 29.23 43.85 11.50 29.25 43.87 99.22
22 Sakai & Adel 30.46 45.69 8.50 28.84 43.25 97.45
23 Kurebayashi.I. & Eva 29.54 44.32 3.00 30.91 46.37 93.68
24 Shimeki & Ash 31.91 47.87 0.00 28.95 43.42 91.29
25 Makino & Bon 30.88 46.32 0.00 29.76 44.65 90.97
26 Tsujiyama & Non 26.60 39.89 7.50 27.18 40.77 88.16
27 Murata & Mei 24.82 37.23 7.50 28.53 42.79 87.52
28 Kurebayashi.A & Pia 28.48 42.71 0.00 28.28 42.43 85.14
29 Shimizu.C. & Marine 33.97 50.95 0.00 0.00 0.00 50.95


Super Pro Toss & Fetch
Team Pq yieB Qq|Cg yieB Total
1 Hirai.S. & Shack 24.00 0.00 24.50 0.00 48.50
2 Kirisawa & Jet 23.00 0.00 22.50 0.00 45.50
3 Matsuura & Pam 22.50 0.00 21.50 0.00 44.00
4 Hirai.Y. & Bee 18.00 0.00 24.50 0.00 42.50
5 Yaguchi & Mau 18.50 0.00 18.50 0.00 37.00
6 Shimizu & Hanzo 20.50 0.00 16.00 0.00 36.50
7 Yoshioka.K. & Joee 18.50 0.00 16.50 0.00 35.00
8 Takehara & Acca 20.00 0.00 7.50 0.00 27.50
9 Wada & Pure 16.50 0.00 0.00 0.00 16.50
10 Takehara & Turbo 16.00 0.00 0.00 0.00 16.00
11 Shimegi & Mint 15.00 0.00 0.00 0.00 15.00
12 Yoshioka.M. & Lissa 14.00 0.00 0.00 0.00 14.00
13 Abe & Atom 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
14 Usami & Cocoa 9.50 0.00 0.00 0.00 9.50
15 Murata & Mei 9.00 0.00 0.00 0.00 9.00
16 Hirai.Y. & Cisco 8.50 0.00 0.00 0.00 8.50
17 Usami & Conis 5.50 0.00 0.00 0.00 5.50  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.