Dog Town Cup
JDDN SeriesQOOW@Point Ranking
No. RANK TEAM Local
Ariel
Local
Ramble
Local
LC
MAJOR
QC+Cup
Local
LC
Local
Ramble
Local
W. Trophies
MAJOR
DTC
@Total
Ariel BB
1 1 Hirai,Shunsuke Shack 30 30 30 200 20 15 15 20 200 560.0
2 2 Tsuburaya, Hideyo Mono 1 20 120 20 30 80 271.0
3 3 Miyadai,Yoshihisa JJ 5 15 30 10 2 100 162.0
4 4 Matsuura,Michiko Pam 20 10 15 40 4 0.5 40 129.5
5 5 Shimizu,Chiharu Marin 15 0.5 100 0.5 10 3 129.0
6 6 Kimura,Shingo Natsu 0.5 1.5 2 1 120 125.0
7 7 Ishikawa,Kuniko Chochang 5 80 15 100.0
8 8 Kirisawa,Noriyoshi Jet 0.5 4 60 5 15 15 99.5
9 9 Konishi,Monami Toah 30 30 30 90.0
10 9 Yoshida,Yukiko Cheecoo 3 0.5 60 63.5
11 11 Yaguchi,Junko Mauh 4 0.5 8 10 0.5 4 20 47.0
12 12 Konishi,Monami Cisco 3 20 10 0.5 33.5
13 13 Ogawa,Kimio J 10 20 30.0
14 13 Hirai,Yasushi Bee 30 30.0
15 15 Usami,Toshie Conis 2 1 20 1 1.5 25.5
16 16 Shimizu,Yoshinori Hanzo 0.5 1 15 3 3 1.5 24.0
17 17 Takehara,Masako Acca 0.5 1.5 10 8 20.0
18 17 Takehara,Masako Turbo 0.5 6 3 10 19.5
19 19 Shibou,Kimiyuki Best 10 10.0
20 20 Tachibana,Sachiko Chiffon 4 4 1.5 9.5
21 21 Kurebayashi, Isao Ami 0.5 1 0.5 6 8.0
22 22 Sugai,Hisashi Silva 0.5 1 4 0.5 0.5 1 7.5
23 23 Katsume,Kenji Lito 5 1.5 6.5
24 24 Hirai,Shunsuke Cisco 5 1 6.0
25 25 Yoshioka,Mio Lissa 0.5 0.5 2 0.5 0.5 0.5 1 5.5
26 25 Miyadai,Chiori Sophie 0.5 0.5 1.5 0.5 0.5 2 5.5
27 27 Takaiwa,Mari Qoo 5 5.0
28 27 Sato,Hideo Rise 5 5.0
29 27 Wada,Sumie Ciel 0.5 3 1.5 5.0
30 27 Canaya,Akiko Yuta 0.5 0.5 4 5.0
31 31 Sawa, Mikiko Kira 4 4.0
32 31 Harasawa,Hikoro Vicke 0.5 2 1 0.5 4.0
33 31 Yoshioka,Koji Joee 0.5 0.5 1.5 0.5 1 4.0
34 34 Ishikawa,Kuniko Viva 2 1 0.5 3.5
35 34 Abe,kazumasa Atom 0.5 1 0.5 0.5 1 3.5
36 34 Kimura,Yasuko Haku 0.5 1 0.5 0.5 1 3.5
37 34 Sugai,Hisashi Rin 0.5 1 0.5 0.5 1 3.5
38 38 Saito,Noboru Hikaru 3 3.0
39 38 Konishi,Monami Flitte 3 3.0
40 38 Yoshioka,Koji Hayate 0.5 0.5 1 1 3.0
41 38 Usami,Toshie Cocoa 2 0.5 0.5 3.0
42 38 Kurebayashi,Ayako Eva 0.5 1 0.5 1 3.0
43 38 Matsuura,Michiko Pingoo 0.5 0.5 0.5 0.5 1 3.0
44 44 Kosuge,Norie Andy 0.5 1.5 0.5 2.5
45 44 Shimeki,Michiko Ashu 0.5 0.5 0.5 1 2.5
46 46 Tokiyasu,Chieko Marble 2 2.0
47 46 Hirai,Shunsuke Prima 0.5 0.5 1 2.0
48 46 Tsujiyama,Nao Non 0.5 1 0.5 2.0
49 46 Sakai,Nobuko Adel 0.5 0.5 1 2.0
50 46 Kimura,Yasuko Prima 0.5 0.5 1 2.0
51 51 Sakai,Hiroshi Adel 0.5 1 1.5
52 51 Moshishita,Kazumi Hana 0.5 1 1.5
53 51 Yaguchi,Hiroyuki Ricky 0.5 1 1.5
55 51 Kakino,Noriyo Forte 0.5 1 1.5
56 51 Okuraida,Yoshimasa Cloud 0.5 1 1.5
57 51 Makino,Tomomi Bon 0.5 1 1.5
58 58 Matsushita,Yukari Minny 1 1.0
59 58 Toide, Yoichiro Laura 1 1.0
60 58 Nomura, Yoshitaka Zeno 1 1.0
61 58 Toide, Hiroko Vicky 1 1.0
62 58 Abe,Noriyuki Ice 0.5 0.5 1.0
63 58 Yoshioka.Mio Joee 0.5 0.5 1.0
64 58 Yamazaki,Sachi Tenka 1 1.0
65 58 Okabayashi,Saori Paty 1 1.0
66 58 Koike,Hiromi Mei 1 1.0
67 67 Ishida,Masashi Aran 0.5 0.5
68 67 Abe,Yasue Banee 0.5 0.5
69 67 Takaiwa,Mari Kai 0.5 0.5
70 67 Tachibana,Sachiko Abby 0.5 0.5
71 67 Yoshida,Yukiko Rafe 0.5 0.5
72 67 Ebie,Teruo Atom 0.5 0.5
73 67 Ishikawa,Kuniko Rada 0.5 0.5
74 67 Wakatsuki,Masato Chris 0.5 0.5
QOOV@JDDN Point Ranking
QOOU@JDDN Point Ranking
QOOT@JDDN Point Ranking
QOOS@JDDN Point Ranking

  Copyright(c)Dog Town Cup. All rights reserved.